Ascensors

PerFavf

Ascensors

De la modificació puntual del PGOU per poder instal•lar ascensors en habitatges al límit de l’edificabilitat, resulta que les Normes Subdsidiàries estan a la Comissió Insular d’urbanisme i mentre no es resolgui això, no es pot fer, segons diuen, cap modificació.
Igualment no es pot fer cap inversió en el centre històric, ja que està protegit, i sinó es fa un pla especial de reforma interior (PERI), i no es pot fer el PERI si no estan resoltes les Normes Subsidiàries.

Quant a l'autor

Favf administrator