Seguretat Alimentaria – Agricultura Ecològica

PerFavf

Seguretat Alimentaria – Agricultura Ecològica

Ja fa uns anys aquesta Federació va organitzar una conferencia per informar dels cultius trangenics, els rics per la salut, la normativa europea i espanyola que regula aquest tipus de cultius, etc.

Aquesta setmana s’ha constituit una comissió de Bioseguretat per fer-ne un seguiment dels cultius existents respecte al cumpliment de la normativa, reproduim tota la noticia del butlletí digital d’agircultura www.balearsnews.es:

“Aquest passat divendres es va reunir per primera vegada a la seu de la Conselleria d’Agricultura i Pesca la Comissió de Bioseguretat , encarregada de fer el seguiment dels cultius transgènics a les Illes Balears.

Aquesta comissió està composta, a més de la Conselleria d’Agricultura, per representants de les conselleries de Sanitat i Consum, Medi Ambient, Interior, Indústria, tots els consells insulars, un representant del CBPAE, les OPA, representants de les organitzacions de consumidors i de les organitzacions ecològiques.

Durant aquesta primera reunió es varen presentar els resultats del registre de transgènics del 2009, on s’han comptabilitzat 22,8ha de OGM (organismes modificats genèticament) sembrats. Es tracta d’un registre que es va crear per primera vegada l’any passat.

Durant la Comissió es va acordar la necessitat d’establir un sistema de control, seguiment, i règim sancionador.

Aquesta proposta implica un cos d’inspectors acreditats, que tindran la potestat d’entrar a la finca, agafar mostres, aixecar actes d’irregularitats, etc.

Segons va explicar Mercè Amer, “volem deixar clar que la qüestió aquí no és si existeixen transgènics o no a les illes. No és aquesta qüestió. N’existeixen, això no ho podem prohibir, perquè està dins la normalitat. Se’n poden sembrar i se’n sembren. El que passa és que no n’hi volem i voldríem en un futur que no n’hi hagués. Per això en farem un seguiment exhaustiu i un control rigorós”.

“Serem contundents amb l’aplicació de la Llei”, va afegir Amer.

El fet de no comunicar la sembra d’OGM i fer-ho sense seguir les normes de seguretat, porta associat diversos tipus de sancions, que poden arribar a 6000 euros, en cas de sancions lleus, per no informar de la sembra de llavors transgèniques.

En el cas de les greus, la sanció pot arribar als 300.000 euros acompanyat de tancament total o parcial de l’activitat, per comercialitzar llavors o no etiquetar el producte com a transgènic.

Finalment les sancions molt greus poden anar des de 300.000 a 1.200.000 euros de multa per comercialitzar sense autorització administrativa o no informar a l’Administració sobre les alteracions genètiques.”

Quant a l'autor

Favf administrator