Qui Som

Qui som

Les quatre associacions  de veïns de la vila de Felanitx: Es Convent, Santueri, Sa Font-Abeurador i Mancorme Abiniara es varen constituir l’any 1995. La reunió prèvia a l’inici del procés es va realitzar el dia 4 de maig de 1994.

Les associacions Es Convent, Santueri i Sa Font-Abeurador duen el nom del barri en el qual s’ubiquen.

L’associació Mancorme Abiniara, és la dels veïnats que viuen a l’actual barri de Sa Torre, que en un principi aquest era el nom original de l’associació, però, a l’hora de la inscripció, vàrem saber que a Manacor ja n’hi havia una amb el mateix nom i  no es podia repetir.

Per aquest motiu du el nom de Mancorme Abiniara que és: “el nom àrab de l’Alqueria on es formà la vila de Felanitx i que feia part de la cavalleria coneguda més tard amb els noms de Lo Barceló i de Pacs” (Pere Xamena. Felanitx mot a mot. 1991)

La FAVF Federació d’Associacions de Veïns del Municipi de Felanitx neix a l’any 2000. Està formada per les quatre associacions de veïns del nucli urbà de Felanitx. Sorgeix de la necessitat de coordinar actuacions, per poder incidir amb més força en els temes que ens afecten com a veïnats de tot el terme municipal. Per unificar accions, peticions, i sol·licituds. També per poder estar confederats.

 Cada una de les quatre associacions és sobirana. La FAVF reuneix les juntes directives de les 4 associacions en una junta de juntes.

Objectius
Els objectius de les associacions: Es Convent, Santueri, Sa Font-Abeurador i Mancorme Abiniara són recollits als seus estatuts i són les següents:
1.- Defensar els interessos generals dels veïns, en qualitat d’usuaris i destinataris finals de l’activitat urbanística, cultural, esportiva, educativa, sanitària, d’habitatge, social, econòmica, de consum, etc.

2.- Informar i donar suport als veïns en totes les qüestions que afectin el seu interès general.

3.- Assumir la representació i agrupar tots els veïns que, per la seva importància, afectin els seus interessos, individuals o col·lectivament, o els interessos de la ciutat.

4.- Fomentar les associacions de veïns com a eina de defensa i participació dels interessos generals dels veïns.

5.- Vetllar i exigir a l’Administració l’acompliment dels drets reconeguts a les associacions de veïns com a entitats d’interès general i de participació en les Lleis de l’Estat i els Reglaments Municipals, considerant els més importants:

  • Rebre informació directa dels assumptes que són d’interès comú.              
  • Alçar propostes d’actuació en l’àmbit de les administracions públiques.
  • Intervenir en tots els àmbits de l’Administració Pública per defensar els interessos generals dels ciutadans.
  • Utilitzar els mitjans públics, en l’exercici de les seves funcions.
  • Exercitar el dret de la iniciativa popular.
  • Exercitar el control de l’Administració i la defensa dels drets de gestió i congestió.
  • Rebre ajudes econòmiques a càrrec dels pressupostos.
  • Aconseguir que les associacions de veïns siguin declarades entitats d’utilitat pública.
  • Fer que siguin escoltades, en consulta, en el procediment d’elaboració de les disposicions de caràcter general, relatives a matèries que afectin directament els usuaris.

Per al bon compliment d’aquests objectius enumerats, cada associació té assignades  diverses vocalies, seccions i departaments d’assessorament, d’informació i serveis, tant interns com externs.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

Àmbits d’actuació

Des de la Favf tenim establertes 2 àrees d’actuació.

L’Àrea Social

És la que comprèn les activitats que s’ofereixen als associats, principalment d’oci i recreatives, com excursions, cursets, tallers, activitats gratuïtes, activitats d’exercicis físics, de manteniment, etc.
L’edició d’un butlletí mensual, d’informació de les decisions i els temes tractats a la Junta Directiva i de les activitats socials, a més d’una recepta de cuina.
L’Edició del llibre (juny 2008) de les receptes del butlletí (recopilació indexada)

L’Àrea Ciutadana

Aquesta àrea engloba totes aquelles accions que la Favf realitza per  defensar els drets dels ciutadans del terme de Felanitx.

Un tema important per la Favf és la preocupació pel patrimoni històric i cultural del terme de Felanitx. La Favf és soci de l’associació Amics dels Clossos de Can Gaià amb la que conjuntament s’han tractat repetides vegades temes de patrimoni.

S’ha instat a la Direcció insular de patrimoni  sobre l’inici de la protecció de les barraques de Portocolom com a Bé d’interès etnològic.

 S’han realitzat repetides al·legacions a les diverses NNSS de Felanitx i al Pla director de transports de la CAIB

La Favf també participa  en diverses comissions, fòrums, i plataformes del terme municipal com:

La participació en les comissions de L’Agenda Local 21 del municipi.
La participació en  el Fòrum de Antenes de telefonia Mòbil.
La participació a la Plataforma Quin Port Volem?.

 Actualment s’estan realitzant diverses actuacions en contra de la pujada de l’IBI per part de l’ajuntament per l’any 2008.

Socis
Actualment hi ha 473 llars associades entre les quatre associacions. A la inscripció, un soci pot incloure els familiars que conviuen al mateix domicili, amb una sola quota. Pel que en realitat el nombre de socis augmenta fins al voltant del 1.400 veïnats.
Només rep el butlletí mensual un soci per domicili.